Algemene Voorwaarden

Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. de volgende algemene leveringsvoorwaarden:

Download de Algemene Voorwaarden (PDF)

Art.1 Algemeen

1.1. InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. is kantoorhoudend te Gouda, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 52604861.

1.2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
  • opdrachtnemer: InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders / bestuurders en werknemers van alsmede van al de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

Art.2 Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Art.3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. bijvoorbeeld via de mail.

3.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of de strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd dan wel voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

Art.4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

4.1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van zijn werkzaamheden primair is aangewezen op informatieverstrekking door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Art.5 Uitvoering van de opdracht

5.1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.2. In het belang van de opdrachtuitvoering kan opdrachtnemer adviseurs van aan opdrachtnemer entiteiten bij de opdracht betrekken of overige derden zullen bij de opdracht worden betrokken zonder daarover met de opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

5.3. Zolang de overeenkomst met opdrachtnemer voortduurt zal opdrachtgever zelf geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen of daartoe derden inschakelen, zonder daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Art.6 Geheimhouding

6.1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

6.3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen en andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Art.7 Intellectueel eigendom

7.1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Art.8 Honorarium

8.1. Tenzij anders overeengekomen zijn de tarieven van opdrachtnemer exclusief omzetbelasting (BTW) en verschotten. Onder verschotten worden onder meer verstaan de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten, secretariaatskosten, kosten van hulppersonen en andere opdracht-gebonden kosten.

8.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Art.9 Aanname van (ex) personeel InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V.

Indien de contractant (opdrachtgever) op enigerlei wijze, hetzij direct of indirect een werknemer dan wel een voormalig werknemer van InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. in dienst wenst te nemen, zal opdrachtgever aan InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. een eenmalige vergoeding verschuldigd zijn van: EURO 25.000,00 voor een geregistreerde deskundige binnen de werking van de Arbeidsomstandigenwet. (bedrijfsarts, veiligheidskundige, A&O deskundigen etc., evenals arbeidsdeskundige) en EURO 20.000,00 voor een andere professional, als HR-adviseur loopbaanconsultant, re-integratie deskundige etc.

9.1. De betreffende vergoeding is opeisbaar onmiddellijk na de feitelijke indiensttreding als compensatie voor werving‐, selectie-, inwerk- en begeleidingskosten.

9.2. De betreffende vergoeding is exclusief specifieke opleidingskosten, welke op de ex-werknemer van InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. worden verhaald.

9.3. De vergoeding genoemd in artikel 9 lid 1 is niet verschuldigd indien een periode van twaalf kalendermaanden na uit diensttreden is verstreken.

Art 10 Eigendomsvoorbehoud

InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V. behoudt het eigendomsrecht van de door haar beschikking gestelde zaken zoals werkmethoden, organisatiemodellen, software en dergelijke

Art.11 Betaling

11.1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan 21 werkdagen na factuurdatum. Betaling dient – tenzij anders overeengekomen – te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

11.2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

11.3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

11.4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al wat opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Art.12 Reclames

12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden bekendgemaakt.

12.2. Reclames als in lid 1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

12. 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van dooropdrachtgever reeds betaald honorarium.

Art.13 Leveringstermijn

13.1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Art.14 Opzegging

14.1. De overeenkomsten voor bepaalde tijd zijn niet opzegbaar.

14.2. Tussentijdse opzegging maakt de opdrachtgever schadeplichtig.

14.3. Voor opdrachten voor onbepaalde tijd geldt een minimale opzegtermijn van drie maanden.

Art.15 Aansprakelijkheid

15. 1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden verwacht. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultatenverplichting. Indien opdrachtnemer zich bij zijn werkzaamheden primair heeft gebaseerd op informatie afkomstig van opdrachtgever en door opdrachtnemer een fout is gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste en/of onvolledige weergave van feiten indien zulks het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatieverstrekking door of namens de/onderzochte partij niet zijnde de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst en gederfde besparingen is uitgesloten, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld.

15.2. De beperking van aansprakelijkheid als in lid 1 omschreven wordt mede bedongen ten behoeve van door opdrachtnemer ingeschakelde derden of hulppersonen waaronder aan opdrachtnemer gelieerde coöperatieve verenigingen, maatschappen en besloten vennootschappen alsmede hun vennoten, directeuren en medewerkers.

15.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever dan wel de onderzochte partij, niet zijnde de opdrachtgever, aan opdrachtnemer onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds respectievelijk de onderzochte derde partij, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Art.16 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Art.17 Toepasselijk rechten forumkeuze

17.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

17.3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

InBalans Arbeidsdeskundig Advies B.V.
25-11-2019

Bezoek ons

Zuidelijk Halfrond 1,
2801 DD Gouda

E-mail ons

e info@ibadvies.nl